Pilotprojekt med cykelfokus

Under hösten 2021 genomförde Urbanista tillsammans med vår holländska partner Goudappel ett pilotprojekt I Göteborg. Syftet var att testa en kombination av kvantitativ och kvalitativ analys för att förbättra förhållanden för cyklister. Projektet utfördes på Landalagatan i Göteborg, i samråd med Trafikkontoret från Göteborgs stad. Vi valde just Landalagatan med stöd från verktyget Movemeter. Verktyget ger ett ”tittfönster” in i stadens trafikmodell för att enkelt kunna undersökta befintliga förhållanden och testa framtidsscenarier. Kring Landalagatan kunde vi se att det görs många korta resor med bil, och gatan ligger i ett område där cykelnätet delvis är bristfälligt. Den kvalitativa analysen utgjordes av en enkätundersökning där vi frågade cirka 220 cyklister om deras upplevelse av området. Metoden baserar sig på ett angreppssätt från Meet4Research, ett företag som liksom Urbanista tillhör ”Goudappel-familjen”. Syftet är att ta reda på vilka faktorer som påverkar användarnas upplevelse av miljön mest för att kunna förstärka det som är bra och åtgärda det som kan förbättras. Metoden kan användas i olika miljöer och Meet4Research har framförallt tidigare arbetat med stationsmiljöer. Som ett sista steg gjorde Urbanista och Goudappel en gemensam analys av Landalagatan, vilket resulterade i tre olika nivåer av förbättringsförslag – från enkla frågor som att åtgärda en konfliktpunkt mellan bilister och cyklister till att helt fördela om det befintliga markutrymmet och ge plats för mer grönska, bredare gång- och cykelstråk och temporär användning med platsskapande aktiviteter. Metoden heter AAA for cycling (Analysis – Assessment -Action) och vår praktikant Pontus Fjällman var projektledare för pilotstudien. Projektet gav intressanta insikter kring vilken typ av nya, oväntade – och ofta enkelt genomförbara – förslag som kommer fram när man frågar användare. Vi såg också att det inte behöver vara kostsamt eller krångligt att göra sådana undersökningar. Vi lärde oss också mer om hur Movemeter kan användas för att tillgängliggöra komplexa trafikmodeller även de som inte har spetskompetens inom trafikanalys. Vi fick även bekräftelse på det vi redan känner till – nämligen att goda förutsättningar för fotgängare och cyklister också kan göra staden tillgängligare, grönare och mer levande för alla.