Analytics

Med analyser som förtydligar!

Inom affärsområdet Analytics kombinerar vi kvantitativa analyser av stora datamängder kring elektrifiering och mobilitet med ett öppensinnat kvalitativt arbetssätt. Arbetet bidrar till att våra kunder kan fatta mer välgrundade investeringsbeslut.  

Samhällets pågående omställning mot fossilfria fordonsflottor och ökad elektrifiering gör att många aktörer söker svar på nya typer av frågor. Exempelvis behöver kommuner, elbolag och privata aktörer veta vilken laddkapacitet som kommer att krävas. Andra frågor kan handla om var laddinfrastrukturen bör placeras, hur användningen kommer att se ut under dygnet och året och vilken sorts fordon som kommer att använda den.

Vi baserar vårt arbete på den stora mängden data som idag finns tillgänglig, både för att visa hur befintlig infrastruktur används och för att fastställa det framtida behovet. Utifrån detta tar vi fram analyser, modeller och strategier kring övergången till en elektrifierad framtid. Vi lägger stor vikt vid användarvänlighet och att visualisera komplexa frågor på ett tillgängligt sätt.

Projekten formas tillsammans med våra kunder, och startar ofta med öppna frågor och en dialog kring förväntningar, nyttor och användningsområden för vår leverans.

Ett urval av tjänster vi erbjuder:

  • Lokaliseringsstudier för utbyggnad av laddinfrastruktur
  • Implementering av delade mobilitetslösningar
  • Omställningsstrategi för elektrifierad logistik
  • Idetifiera potentialen av flexibla energilösningar i stadsutvecklingsprojekt
  • GIS-analyser för stadens tillgänglighet