Hisingsbron

Mobilitet, Planering & Fastighetsutveckling

Uppdragsgivare
Göteborgs Stad, Trafikkontoret (sedan 2023, efter omorganisation, Exploateringsförvaltningen)

Uppdragstyp
Flera roller: Biträdande projektchef, Koordinator för planering, Samordnade för genomförandeavtal och Mobilitetskoordinator

Hisingsbron, en lyftbro som ersätter den uttjänta Götaälvbron över Göta älv, har genomförts i en komplex omvärld där samverkan och koordinering krävts med många berörda intressenter.

Rollerna som koordinator planering och biträdande projektchef, har båda inneburit en plats i projektets ledningsgrupp. Som biträdande projektchef stöttas projektchefen i dennes ansvar med statusrapportering till programägaren, förankring inom staden i olika frågor, organisationsfrågor, verksamhetsutveckling, kommunikation, budgethantering och andra liknande projektstyrningsfrågor.

I övrigt innebar rollen som biträdande projektchefsrollen att hantera omvärldsfrågor där projektet påverkar – eller påverkas av – intressenter och processer som pågick i brons närområde. I ansvarsområdet ingick exempelvis stadsutvecklingsfrågor, juridiska avtal, mobilitet, frågor kopplade till miljödom och vissa sjöfartsfrågor.

Rollen som koordinator för genomförandeavtal innebar att driva arbetet inom Hisingsbroprojektet som rör juridiska avtal och kostnadsregleringar med externa parter. I rollen ingick att samordna och driva arbetet, från att ta fram underlag till att delta i förhandlingar och sköta kontakten med avtalsparterna och att slutligen tillse att fakturering eller motsvarande genomfördes. I uppdraget har Urbanista Stad bland annat drivit arbetet från projekt Hisingsbron sida att skriva avtal och kostnadsregleringar med omkringliggande projekt såsom Trafikverkets Västlänken, kommunala förvaltningar och bolag samt ledningsägare och privata aktörer.

Uppdraget som mobilitetskoordinator innebar att driva och stimulera samverkan mellan olika aktörer för att genomföra och följa upp frågor och aktiviteter kopplade till mobilitet och mobility management under byggskedet.

Genomförande och uppföljning av åtgärder vid trafikomläggningar, för att stärka fokus på god tillgänglighet, framkomlighet och trafiksäkerhet för gång- och cykeltrafik under byggtid omfattades av uppdraget. Planering och genomförande av kommunikationssinsatser var också en stor del av uppdraget, dels riktat mot fotgängare och cyklister i samband med trafikomläggningar, dels informationsinsatser för intressenter generellt, kopplat till projektområdet. Informationsmaterial av olika karaktär togs fram i samverkan med Kommunikation och dialog på dåvarande Trafikkontoret. Uppdraget innebar även att driva en cykelreferensgrupp i samverkan med Trafikverkets projekt E45 Lilla Bommen-Marieholm.