Gullbergsvass

Mobilitet, Planering & Fastighetsutveckling

Uppdragsgivare
Älvstranden Utveckling AB

Uppdragstyp
Kvalificerad Koordinator

Gullbergsvass är ett delområde inom Älvstaden i Göteborg, ett centralt område utmed Göta älv där flera stora projekt pågår. Området har ett långsiktigt planeringsperspektiv men påverkas samtidigt av de infrastrukturprojekt som angränsar eller genomskär området; omdaningen av Götaleden/E45, Västlänken och även den framtida gatustrukturen där Hisingsbron ingår. Här krävs både ett kortsiktigt, lösningsorienterat arbetssätt och ett långsiktigt perspektiv.

Genom att kombinera kort och lång sikt kan de strukturerande infrastrukturprojekten exempelvis bidra med att redan nu skapa strategiskt belägna kopplingar till omkringliggande områden. Det finns också möjlighet att stärka de resurser som finns i området (till exempel befintliga verksamheter), så att de kan leva under tiden som byggprojekten genomförs och få en självklar roll i den framtida staden.

Urbanista Stads uppdrag anpassades efter kundens behov under de år som arbetet pågick. I början handlade uppdraget om att stötta projektchefen för området i dennes uppdrag med att definiera uppdraget och driva arbetet som en del i Älvstrandens organisation. Mycket av arbetet handlade om att hitta möjligheter till samverkan med andra intressenter, ofta genom att försöka förstå och nyttja deras drivkrafter, för att driva stadsutvecklingsprocessen framåt. Senare har Urbanista Stad ansvarat för ekonomin, programledning samt att ta fram planeringsförutsättningar med syftet att skapa ett bra utgångsläge för kommande stadsutveckling. Bland annat togs en övergripande strukturplan fram med syfte att ligga till grund för kommande program- och detaljplanearbete.

Mycket arbete kretsade kring infrastrukturlösningar för tillgänglighet, parkering och andra mobilitetsfrågor under pågående byggtid för andra stora projekt i närheten. Rollen innebar mycket samverkan internt inom bolaget Älvstranden Utveckling samt med övriga statliga, kommunala och privata aktörer. Uppdraget skedde i nära samarbete med Stadsbyggnadskontoret i Göteborg.