Cirkus Lorensberg

Mobilitet

Uppdragsgivare
Serneke Fastighetsstyrning AB

Uppdragstyp
Mobilitets- och parkeringsutredning samt stöd i detaljplaneprocessen

Cirkus Lorensberg ligger i Lorensberg, i hjärtat av Göteborg. Platsen för exploateringen är belägen öster om Lorensbergsteatern, i nära anslutning till Korsvägen och Kungsportsavenyn. Området ligger cirka 1,5 km söder om Göteborgs centralstation.

Utvecklingen av Cirkus Lorensberg är en del av ett hållbart Göteborg, i ett område som ska vara livskraftigt och bidra till ett gott liv. Platsens strategiska läge i staden mellan utvecklingsområden gör att Cirkus Lorensberg har stora möjligheter att knyta samman olika områden i de centrala delarna av Göteborg och kan sätta exempel för fortsatt planering av den stadsutveckling som sker. På den så kallade ”Cirkustomten” planeras för flerbostadshus med 100–150 lägenheter, lokaler för handelsverksamhet samt en parkeringsanläggning.

Urbanista Stads uppdrag innebar att stötta Serneke i frågor kopplade till mobilitet. Som en del av planprocessen gjorde Urbanista stad en mobilitets- och parkeringsutredning där förslag på mobilitetsåtgärder ingick, i syfte att nyttja möjligheterna kring flexibla p-tal enligt Göteborgs stads riktlinjer. Uppdraget handlade också om att hantera frågor kring ersättning av befintliga parkeringar när den parkeringsanläggning som idag finns på tomten ska rivas, i samband med ny bebyggelse. I ersättningsutredningen som gjorts, studerades hur parkeringsbeläggningen varierat över tid, och hur den förväntas påverkas av kommande infrastrukturprojekt.

En viktig del av uppdraget var att väga olika intressen mot varandra och försöka hitta rimliga lösningar som alla kunde enas kring. Leveransen bestod i en mobilitets- och parkeringsutredning, en ersättningsutredning av befintliga parkeringar liksom omarbetning av framtagna handlingar och parkeringstal i takt med planprocessens framdrift.