Västlänken station Haga

Mobilitet, Planering & Fastighetsutveckling

Uppdragsgivare
Göteborgs Stad, Trafikkontoret och Stadsbyggnadskontoret (sedan 2023, efter omorganisation, Stadsbyggnadsförvaltningen och Exploateringsförvaltningen)

Uppdragstyp
Plansamordnare för detaljplan för Västlänken med omgivning inom stadsdelarna Haga, Inom vallgraven, Pustervik samt Vasastaden i Göteborg

På uppdrag av Göteborg Stad har Urbanista Stad haft en plansamordnarroll i detaljplanearbetet för Västlänken station Haga. Det innebar att samordna infrastrukturfrågor i planen, ta fram trafik- och utformningsförslag samt genomförandestudie med hjälp av upphandlade konsulter och att ingå i den arbetsgrupp som tog fram detaljplanen med medlemmar från Stadsbyggnadsförvaltningen och Exploateringsförvaltningen. Arbetsgruppen har lett flera olika mötesserier med olika teman och innehåll inom detaljplanearbetet. I rollen ingick även att agera som dåvarande Trafikkontorets representant och sakkunnig inom planens trafikfrågor med alla berörde intressenter som Trafikverket projekt Västlänken station Haga, Västtrafik, Akademiska Hus, Higab m.fl. Planarbetet innebar mycket kontakt med flera specialist- och stödavdelningar inom dåvarande Trafikkontoret.

Samråd för detaljplan Västlänken station Haga pågick under hösten 2014. Byggnadsnämnden beslutade om granskning i juni 2016. Urbanista Stad var handläggare för yttranden vid dessa detaljplaneremisser samt presenterade dessa på trafiknämndens möten. Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige 31 januari 2019 och vann laga kraft i juli 2019.