Skanstorget

Planering & Fastighetsutveckling, Mobilitet

Uppdragsgivare
Göteborgs Stad, Stadsbyggnadkontoret och Trafikkontoret (sedan 2023, efter omorganisation, Stadsbyggnadsförvaltningen och Exploateringsförvaltningen)

Uppdragstyp
Flera roller: Uppdragsledare med ansvar för detaljplan vid Skanstorget samt Plansamordnare trafik

Detaljplanen syftar till att pröva markens lämplighet för och möjliggöra för bostäder, förskola och allmän plats i form av ett torg. Detaljplanearbetet har föregåtts av en markanvisningstävling där exploatören Ernst Rosén tilldelades markanvisningen. (Länk till tävlingsförslaget)

På uppdrag av Göteborg Stads Stadsbyggnadsförvaltning har uppdragsledande planeringsarkitekt och medverkande planeringsarkitekt från Urbanista Stad arbetat med framtagandet av samrådshandlingar. Det var en komplex detaljplan med knäckfrågor om riksintresse för kulturmiljövård, utformning och gestaltning av framtida torg, exploateringsgrad och genomförande, parkering – och mobilitet samt placering av förskola för en bra utemiljö. Planområdet låg inom riksintresse för kulturmiljövård och risken för påtaglig skada på riksintresset är en knäckfråga i detaljplanearbetet. Arbetet bestod bland annat av att leda projektgruppen, arbetsgrupper och workshops, samordna konsulter för framtagande av utredningar och sammanställning av samrådshandlingar.

Urbanista Stad arbetade även för Exploateringsförvaltningen med trafikfrågor. I arbetet ingick det bland annat att representera beställaren och styra arbetet med utformning av allmän plats, inklusive trafikförslag, i en central och historisk plats i Göteborg. Målet var att skapa ett torg med höga kvalitéer, minimera planens påverkan på befintlig trafikapparat och säkerställa dess genomförbarhet. Det ingick även i uppdraget att hitta sätt för att hantera den befintliga parkeringen, till vilken grad den ska ersättas och hur Stadens styrdokument ska uttolkas i praktiken.